Aloittavan-yrittajan-muistilista-–-huolehdi-ainakin-nama-5-asiaa-kuntoon.

Aloittavan yrittäjän muistilista – huolehdi ainakin nämä 5 asiaa kuntoon

Julkaistu 25.5.2022

Yritystoiminnan aloittaminen on jännittävää aikaa ja yrittäjäksi ryhtyminen vaatii monien erilaisten asioiden hoitamista ja miettimistä ennakkoon. Tällaisia ovat esimerkiksi yrittäjän pakolliset vakuutukset, yrityksen verotus, yrityksen kirjanpito ja muut yrittäjän velvollisuudet.

Tulevan yrittäjän huolenaiheena voi olla, onko kaikki yrityksen perustamisen kannalta tärkeät asiat osattu huomioida. Yrityksen yhtiömuoto on kenties jo valittu, mutta varsinainen yritys on vielä perustamatta. Kokosimme tiiviin viiden kohdan muistilistan tällaisessa tilanteessa olevaa aloittavaa yrittäjää varten. Huolehdithan ainakin nämä seuraavat viisi asiaa kuntoon!

1. Starttiraha

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, joka turvaa yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan alkuvaiheessa. Starttirahaa täytyy hakea jo ennen päätoimisen yritystoiminnan aloittamista. Starttirahaa haetaan TE-toimistosta tai Kunnan työllisyyspalvelusta, ja sitä voi saada enintään 12 kuukauden ajan. Starttirahan suuruus on 34,50 €/päivä (vuonna 2022), ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. 

Starttirahan edellytyksenä on yrittäjän riittävät valmiudet yritystoimintaan, yritystoiminnan päätoimisuus ja että yritystoiminta täyttää arviolta kannattavan toiminnan edellytykset. Lisäksi starttirahan täytyy olla tarpeellista toimeentulon kannalta.

2. Vakuutukset ja yrittäjän työttömyysturva

Yritystoimintaan liittyy vahvasti myös vakuutukset. Vakuutukset kannattaakin laittaa voimaan heti yrittäjyyden ensimmäisestä päivästä alkaen. Yritystoimintaan liittyvät pakolliset vakuutukset riippuvat toimialasta, mutta lähes kaikille yrittäjille pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL. YEL-vakuutus vaikuttaa sekä yrittäjän eläkekertymään että sosiaaliturvaan. YEL-vakuutus antaa turvaa esimerkiksi sairastuessa tai vanhempainvapaan aikana. YEL-vakuutusta ei kuitenkaan tarvita, jos yrittäjä on alle 18-vuotias, yrittäjä on vanhuuseläkkeellä tai jos toiminta on hyvin pienimuotoista. 

YEL-vakuutusta varten vahvistetaan työtulo, joka usein arvioidaan vastaamaan työpanosta yhtiössä. Käytännössä työtulon määrä on usein vastaava tulo, mitä vastaavanlaista työtä tekevälle henkilölle maksettaisiin palkkaa. YEL-työtulon määrä vaikuttaa YEL-vakuutusmaksuun, joka on 24,1–25,6 % YEL-työtulosta yrittäjän iästä riippuen. Uusi yrittäjä voi saada alennusta 22 % YEL-vakuutuksesta ensimmäisen 48 kuukauden ajan.

Yrittäjällä on mahdollisuus kuulua työttömyysturvan piiriin, jos eläkevakuutuksen perusteena oleva YEL-työtulo on vähintään 13 573 euroa vuodessa (vuonna 2022). Tätä pienemmillä työtuloilla voi saada ainoastaan työmarkkinatukea. Tämä kannattaa huomioida YEL-työtulon määrää suunniteltaessa. 

Yrittäjä voi liittyä myös yrittäjäkassaan, jolloin yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan päättyessä. Kannattaakin huomioida, että palkansaajasta yrittäjäksi ryhtyvällä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy palkansaajakassasta yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta. Myös yrittäjäpäivärahaan vaikuttaa YEL-työtulo, sillä kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin YEL-työtulo. Yrittäjällä kannattaakin laskea etukäteen laskurilla, paljonko päivärahaa saisi tarpeen vaatiessa ja riittäisikö se elämiseen.

Jos yrityksessä on työntekijöitä, liittyy työntekijöiden palkkaamiseen vakuutuksia, kuten eläkevakuuttaminen, työtapaturma- ja työttömyysvakuutus sekä ryhmähenkivakuutus. Muita yritystoimintaan liittyviä vakuutuksia ovat esimerkiksi yrityksen vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus, keskeytysvakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja yrittäjän tapaturmavakuutus. 

3. Verot ja erityisesti ennakkoverot

Yritystoimintaan liittyy aina verojen maksaminen. Verotus on erilaista eri yhtiömuodoissa. Alla on kuvattuna tärkeimmät eri yhtiömuotojen verotukseen liittyvät asiat.

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiössä yhtiö maksaa veroa 20 % veronalaisesta tuloksesta. Osakeyhtiölle voidaan hakea ennakkoveroja arvioidun veronalaisen tuloksen perusteella, jonka mukaan ennakkoveroa maksetaan. Verohallinto lähettää ennakkoverojen maksamista varten ennakkoverolipun ja maksulappuja. Osakeyhtiössä yhtiön osakas maksaa henkilökohtaisesti veroa yrityksestä saamansa palkan tai osingon perusteella, eli yhtiön osakas tarvitsee tavallisen verokortin palkanlaskentaa varten. 

Toiminimen verotus

Toiminimiyrittäjä maksaa ennakkoverot henkilökohtaisesti. Ennakkoveroja varten arvioidaan yhtiön koko veronalainen tulos tilikauden aikana, ja ennakkoverot haetaan yrittäjälle henkilökohtaisesti. Ennakkoveroja hakiessa myös mahdollisten vuoden aikana saatujen palkkatulojen ja ennakonpidätysten kannattaa olla ajan tasalla, sillä nämäkin vaikuttavat progressiivisen verotuksen kautta kokonaisverotukseen. 

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön verotus

Henkilöyhtiössä (Ay/Ky) verot haetaan vastuunalaisille yhtiömiehille henkilökohtaisesti. Jos vastuunalaisia yhtiömiehiä on vain yksi, on vastuunalainen yhtiömies yksin vastuussa yhtiön veroista. Jos vastuunalaisia yhtiömiehiä on useampia, yhtiön veronalainen tulo jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken sovitun tulonjaon mukaisesti. 

Ennakkoverojen riittävyys

Maksettujen ennakkoverojen riittävyys selviää vuosittain Verohallinnon lähettämästä verotuspäätöksestä. Verotuspäätöksestä selviää verotuksen lopputulos sekä veronpalautuksen tai jäännösveron määrä. 

4. Tilinpäätös

Yhtiön täytyy laatia tilinpäätös 12 kuukauden välein, eli tilikausittain. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka sisältää mikro- ja pienyrityksellä tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tilinpäätös kertoo käytännössä, mitä tilikauden aikana on tapahtunut lukujen valossa. 

Tilinpäätöksestä voidaan nähdä yrityksen kannattavuus ja varallisuus. Liitetiedot sisältävät tuloslaskelmaa ja tasetta täydentäviä tietoja. Liitetietojen laajuus ja sisältövaatimukset vaihtelevat yhtiön koon ja yritysmuodon mukaan. Mikroyritykselle riittää, että se antaa kirjanpitoasetuksessa nimenomaisesti säädetyt liitetiedot. Mikroyritystä suuremmilta yrityksiltä edellytetään liitetietoja myös mahdollisista muista asioista. 

Tilinpäätöksen laatiminen on osakeyhtiölle aina pakollista, mutta mikroyrityksiksi luokiteltavilla pienillä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla ei ole pakko laatia tilinpäätöstä, jos tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen laatiminen on kuitenkin järkevää, sillä kaikkien yritysten täytyy laatia kuitenkin veroilmoitus. Veroilmoitusta varten täytyy joka tapauksessa selvittää vastaavat liiketoiminnan luvut kuin tilinpäätöstä varten. Tilinpäätöstä voidaan tarvita myös sopimuksia, rahoituksen hankkimista, elinkeinolupia tai yrittäjän henkilökohtaista elämää varten. 

5. Luvat ja velvoitteet

Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen vaatii Suomessa erillisen luvan tai ilmoituksen. Yritystä perustettaessa kannattaakin selvittää huolellisesti, mitä lupia toimintaan liittyen täytyy hakea. Luvanvaraisuus liittyy kaikkiin yhtiömuotoihin, myös kevytyrittäjiin. Lupien hakeminen voi vaatia y-tunnuksen, jolloin esimerkiksi kevytyrittäjänä toimiminen ei ole edes mahdollista. Samoin luvanvaraista elinkeinoa harjoittaessa yritys on usein pakollista rekisteröidä kaupparekisteriin, vaikka muutoin tämä ei olisikaan välttämätöntä. 

Lupaa haetaan toimialasta riippuen niistä vastaavalta viranomaiselta. Listaa toimialan luvanvaraisuudesta voi katsoa esimerkiksi suomi.fi -palvelusta. Luvan saamiseen voi mennä aikaa, joten uudella yrittäjällä kannattaa huomioida tämä jo toiminnan aloittamista suunnitellessa.

Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi lähes kaikki terveydenhuollon toimialat, autoala, taksit, elintarvikkeet, alkoholijuomiin liittyvä liiketoiminta, vartiointi, järjestyksenvalvonta, kiinteistövälitys, sijoitus- ja vakuutustoiminta, apteekkitoiminta ja asianajopalvelut.

Lopuksi

Yritystoiminnan aloittamiseen voi saada myös apua. Talenomin asiantuntijat ja lakimiehet voivat auttaa esimerkiksi yhtiömuodon valinnassa, yrityksen perustamisessa, veroasioissa, yrityksen rahoituksen hakemisessa ja yhtiön tärkeissä sopimuksissa. Mikä tahansa yritystoimintaan liittyvä asia sinua mietityttääkin, et ole ongelman kanssa yksin. Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua! 

Heidi Valikainen, Talous- ja veroasiantuntija, KTM. p. 0207 525 799, heidi.valikainen@talenom.fi

Lähteet:

https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan-yrittajan-palvelut/starttiraha

https://www.tyoelake.fi/yrittajan-elaketurva/yrittajaelakkeen-maara-ja-maksut/

https://www.elo.fi/fi-fi/yrittaja/yel-vakuuttaminen/yel-tyotulo

https://taloushallintoliitto.fi/tietopankki/kirjanpidon-abc/tilinpaatos/

https://taloushallintoliitto.fi/tietopankki/kirjanpidon-abc/kirjanpitovelvollisuus/

https://www.suomi.fi/yritykselle/luvat